گنجور

 
شمس مغربی
 

ای آنکه طریق عشق نامی سپری

باید که بکل ز خویشتن درگذری

تا با خبری ز خویشتن بیخبری

تا بیخبری ز خویشتن با خبری