گنجور

 
شمس مغربی
 

باما نتوان گفت چرا آمده ای

با خود تو ای که و از کجا آمده ای

از بسکه ببازی و هوا مشغولی

گوئی که ببازی و هوا آمده ای