گنجور

 
شمس مغربی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «هادی طریق اهل تحقیق منم» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «م» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
ر
م
ن
و
ه
ی

شمارهٔ ۱: بت گفت به بت پرست کای عابد ما

شمارهٔ ۲: با آنکه دو کون سر به سر هستی اوست

شمارهٔ ۳: مردان همه در سماع و نی پیدا نیست

شمارهٔ ۴: کس نیست کزو بسوی تو راهی نیست

شمارهٔ ۵: نابرده بصبح در طلب شامی چند

شمارهٔ ۶: پیش از پس و پیش کاین پس و پیش نبود

شمارهٔ ۷: ای حسن تو در کل مظاهر ظاهر

شمارهٔ ۸: من دانه خال زلف چون دام توام

شمارهٔ ۹: من شانه زلف عنبرین بوی توام

شمارهٔ ۱۰: من مست و خراب و می پرست آمده ام

شمارهٔ ۱۱: تا من زعدم سوی وجود آمده ام

شمارهٔ ۱۲: در روی پری رخان چو در مینگرم

شمارهٔ ۱۳: خرم طرب و نشاط و عیش آغازم

شمارهٔ ۱۴: تا چند برو ز ذکر افسرده ام

شمارهٔ ۱۵: هادی طریق اهل تحقیق منم

شمارهٔ ۱۶: آن کس که بدو میشنوم میگویم

شمارهٔ ۱۷: گنجی که طلسم اوست عالم مائیم

شمارهٔ ۱۸: بر چهره یار ما نقابیست در جهان

شمارهٔ ۱۹: ای گشته عیان روی تو از جام جهان

شمارهٔ ۲۰: گاه گاه بنفس خویش در پیچم من

شمارهٔ ۲۱: ای مهر رخت مظهر ذرّات دو کون

شمارهٔ ۲۲: تو مست خود و ما همه مست بتو

شمارهٔ ۲۳: آن کیست که غیرت است آن کیست بگو

شمارهٔ ۲۴: از پیش خدا بهر خدا آمده

شمارهٔ ۲۵: چون دانستی که از کجا آمده ای

شمارهٔ ۲۶: تو مظهر مرآت خدا آمده ای

شمارهٔ ۲۷: هر چند که در ملک فنا آمده ای

شمارهٔ ۲۸: باما نتوان گفت چرا آمده ای

شمارهٔ ۲۹: ای آنکه طریق عشق نامی سپری

شمارهٔ ۳۰: از مستی باده گر خروشان بدمی

شمارهٔ ۳۱: هر نغمه که از هزار دستان شنوی

شمارهٔ ۳۲: در خانقه از بهر جهت میبویی

شمارهٔ ۳۳: در جمله صور عابد و معبود توئی