لبیبی » ابیات پراکنده در لغت نامه اسدی و مجمع الفرس سروری و فرهنگ جهانگیری و رشیدی » شمارهٔ ۵۹ - به شاهد لغت ارزیز، بمعنی قلعی

گرچه زردست همچو زر پشیز

یا سفیدست همچو سیم ارزیز