گنجور

 
خالد نقشبندی

چار جنت بود در این دنیا

همه زیبا و شهره ایام

در سمرقند و سغد و در بصره

هست نهر ابله پدرام

شعب بوان به فارس در شیراز

غوطه باشد بهشتکی در شام