گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

خواجه از بخل در مسلمانی

اعتقادی برای خود بنهاد

روزه گوید بهین طاعاتست

وز زکاتش همی نیاید یاد

من بگویم که بر کجا باشد

این چنین اعتقاد را بنیاد

اندرین هیچ می نباید خورد

وندران چیزکی بباید داد