گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل
 

گشت یکباره حضرت خواجه

مجمع ناکسان و بی هنران

روز بازار فضل بود و شدست

جای بازاریان و برزگران

خیمۀ او مگر ز پاردمست

که درو حاضرند کون خزان

نی غلط می کنم که حضرت او

با خطر شد ز جمع بی خطران

مصر جامع شدست زانکه درو

جمع گشتند جمله پیشه وران