گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل
 

آن که سخت نشده هرگز سیر

نیست الّا شکم خواجه فلان

وان که بر خیر نشد هرگز چیر

نیست الّا قلم خواجه فلان

وان که روی از نظر کس ننهفت

نیت الّا حرم خواجه فلان

وان که چشم طمعش نقش ندید

نیست الّا درم خواجه فلان

وان که افزون ز همه چیز آنست

نیست الّا ستم خواجه فلان

وان که در عالم از آن کمتر نیست

نیست الّا کرم خواجه فلان

وان که شومست بر ارباب هنر

نیست الّا قدم خواجه فلان

وان که زان نیست مبارکتر هیچ

نیست الّا عدم خواجه فلان

وان که شادند همه اهل کمال

نیست الّا به غم خواجه فلان