گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
جیحون یزدی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «مفتی زمی مفت در انکار نبود» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «د» است.

حرف آخر قافیه

الف
ب
ت
د
ر
ش
ف
ق
ع
م
ن
ه
ی

شماره ۱: رندان به فضایل مسپاسید مرا

شماره ۲: خیز ای حبشی‌موی و فرنگی‌آداب

شماره ۳: این مقبره کش آیت ظل اللهی است

شماره ۴: جیحون که بهره میکده میخواری اوست

شماره ۵: بر خاوری از تیر وزحل چاکری است

شماره ۶: بی ذکر علی صومعه و دیری نیست

شماره ۷: مفتی زمی مفت در انکار نبود

شماره ۸: امروز ملک‌زاده ضرغام‌نبرد

شماره ۹: لیمو ز لبت چو شکر ناب شود

شماره ۱۰: حاجی که ز ساز عیش سوزی نخرد

شماره ۱۱: سیل ار سوی شه شد دلت از جا نرود

شماره ۱۲: شهزاده نادر آن وحید همه شهر

شماره ۱۳: خیاط پسر کز مژه کین ورزش

شماره ۱۴: ده سرخ‌میی کز تتق انوارش

شماره ۱۵: آن شوخ که زد شرر به جان‌ها خشمش

شماره ۱۶: شهزاده محمد ای شه شیر مصاف

شماره ۱۷: آن مرد شریف نام مردود کثیف

شماره ۱۸: ای فرق ترا تاج تفاخر به فرق

شماره ۱۹: آنچای که چون خور دهد از جام شعاع

شماره ۲۰: زاهد چه پی کوثر و زمزم گردم

شماره ۲۱: تا کی دم پستی و بلندی بزنیم

شماره ۲۲: عمری به جهان چو پایکوبی کردم

شماره ۲۳: دلاک پسر نکار مه پیکر من

شماره ۲۴: عطارد پسر شکر ز مرجانم ده

شماره ۲۵: گویند به معراج که امری‌ست جلی

شماره ۲۶: گر رسته شوی جنت و کوثر خواهی

sunny dark_mode