گنجور

 
جامی

درین نشیمن ادبار جامیا کاری

اگر کنی نه چنان کن که شرمسار شوی

نهاد چرخ فلک چون زمردین کوهیست

که هر صدا که بدو دردهی همان شنوی

بسیط روی زمین مزرع مکافات است

که دانه ای که در او افکنی همان دروی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode