گنجور

 
جهان ملک خاتون

ای نام تو بر زبان جانم جاری

همراه توأم به خواب و در بیداری

تا بنده بیچاره خود را آخر

محروم ز لطف خویشتن مگذاری

 
 
 
sunny dark_mode