گنجور

 
اقبال لاهوری
اقبال لاهوری » رموز بیخودی
 

رموز بیخودی : جهد کن در بیخودی خود را بیاب

پیشکش به حضور ملت اسلامیه: منکر نتوان گشت اگر دم زنم از عشق

تمهید : در معنی ربط فرد و ملت: فرد را ربط جماعت رحمت است

در معنی اینکه ملت از اختلاط افراد پیدا میشود و تکمیل تربیت او از نبوت است : از چه رو بر بسته ربط مردم است

ارکان اساسی ملیهٔ اسلامیه - رکن اول: توحید : در جهان کیف و کم گردید عقل

در معنی اینکه یأس و حزن و خوف ام الخبائث است و قاطع حیات و توحید ازالهٔ این امراض خبیثه می کند : مرگ را سامان ز قطع آرزوست

محاورهٔ تیر و شمشیر : سر حق تیر از لب سوفار گفت

حکایت شیر و شهنشاه عالمگیررحمة الله علیه : شاه عالمگیر گردون آستان

رکن دوم: رسالت : تارک آفل براهیم خلیل

در معنی اینکه مقصود رسالت محمدیه تشکیل و تأسیس حریت و مساوات و اخوت بنی نوع آدم است : بود انسان در جهان انسان پرست

حکایت بوعبید و جابان در معنی اخوت اسلامیه: شد اسیر مسلمی اندر نبرد

حکایت سلطان مراد و معمار در معنی مساوات اسلامیه : بود معماری ز اقلیم خجند

در معنی حریت اسلامیه و سر حادثهٔ کربلا : هر که پیمان با هوالموجود بست

در معنی اینکه چون ملت محمدیه مؤسس بر توحید و رسالت است پس نهایت مکانی ندارد : جوهر ما با مقامی بسته نیست

در معنی اینکه وطن اساس ملت نیست: آنچنان قطع اخوت کرده اند

در معنی اینکه ملت محمدیه نهایت زمانی هم ندارد، که دوام این ملت شریفه موعود است: در بهاران جوش بلبل دیده ئی

در معنی اینکه نظام ملت غیر از آئین صورت نبندد و آئین ملت محمدیه قرآن است : ملتی را رفت چون آئین ز دست

در معنی اینکه در زمانه انحطاط تقلید از اجتهاد اولی تر است : عهد حاضر فتنه ها زیر سر است

در معنی اینکه پختگی سیرت ملیه از اتباع آئین الهیه است: در شریعت معنی دیگر مجو

در معنی اینکه حسن سیرت ملیه از تأدب به آداب محمدیه است : سائلی مثل قضای مبرمی

در معنی اینکه حیات ملیه مرکز محسوس میخواهد و مرکز ملت اسلامیه بیت الحرام است : می گشایم عقده از کار حیات

در معنی اینکه جمعیت حقیقی از محکم گرفتن نصب العین ملیه است و نصب العین امت محمدیه حفظ و نشر توحید است: با تو آموزم زبان کائنات

در معنی اینکه توسیع حیات ملیه از تسخیر قوای نظام عالم است: ایکه با نادیده پیمان بسته ئی

در معنی اینکه کمال حیات ملیه این است که ملت مثل فرد احساس خودی پیدا کند و تولید و تکمیل این احساس از ضبط روایات ملیه ممکن گردد: کودکی را دیدی ای بالغ نظر

در معنی اینکه بقای نوع از امومت است و حفظ و احترام امومت اسلام است: نغمه خیز از زخمهٔ زن ساز مرد

در معنی اینکه سیدة النساء فاطمة الزهراء اسوه کامله ایست برای نساء اسلام : مریم از یک نسبت عیسی عزیز

خطاب به مخدرات اسلام : ای ردایت پردهٔ ناموس ما

قل هوالله احد : من شبی صدیق را دیدم بخواب

الله الصمد : گر به الله الصمد دل بسته ئی

لم یلد و لم یولد : قوم تو از رنگ و خون بالاتر است

ولم یکن له کفواً احد : مسلم چشم از جهان بر بسته چیست

عرض حال مصنف بحضور رحمة للعالمین: ای ظهور تو شباب زندگی