گنجور

 
حزین لاهیجی
 

دانم که به جز خدای قهّاری نیست

بر خاطرم از ظلم کسی باری نیست

ماهیت مخلوق نباشد غالب

مغلوبِ خدا شدن مرا عاری نیست