گنجور

 
حزین لاهیجی
 

خویی مه و مهر را به دلداری نیست

آبی در جوی ابر آذاری نیست

شد کشور عدل و جود و انصاف خراب

دیّار درین دیار پنداری نیست