گنجور

 
سید حسن غزنوی

جز عشق تو سرمایه دین داری نیست

جز درد تو سرمایه هشیاری نیست

گردون به هزار غم گرفتار کند

آنرا که به درد تو گرفتاری نیست