گنجور

 
حزین لاهیجی

سلطان همّتم، ز جهان شسته دست را

چون سیل، پشت پا زده ام خاک پست را

انصاف، کار محتسب روزگار نیست

یکسان کند معامله، هشیار و مست را

مشکل که پر کند ز تهی کاسگی حزین

این مشت خاک، دیده دنیاپرست را

 
sunny dark_mode