گنجور

 
حزین لاهیجی

در حضرت شاهان، دل گمراه نگهدار

پاس ادب خاطر آگاه نگهدار

مستند به یک جرعه حریفان صبوحی

ساقی قدحی نذر شبانگاه نگهدار

مرغی که شکستی پر و بالش به اسیری

خواه از قفس آزاد کنش، خواه نگهدار

بر جور بیفزا، مشکن قدر عزیزان

یوسف مفروش و به ته چاه نگهدار

پا می کشد از بزم تو، دریاب حزین را

دستی به سر شمع سحرگاه نگهدار