گنجور

 
حافظ

از چرخ به هر گونه همی‌دار امید

وز گردش روزگار می‌لرز چو بید

گفتی که پس از سیاه رنگی نبُوَد

پس موی سیاه من چرا گشت سفید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode