گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

یک نیم رخت الست منکم ببعید

یک نیم دگر ان عذابی لشدید

بر گرد رخت نبشته یحی و یمیت

من مات من العشق فقد مات شهید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode