گنجور

 
میرزا حبیب خراسانی

گر خدای سپهر یار من است

سیر گردون به اختیار من است

یاری از بندگان نمی‌خواهم

گر خداوندگار یار من است

آسمان و زمین و جن و ملک

همه مخلوق کردگار من است

گر سگ بارگاه حق باشم

شرزه شیر فلک، شکار من است

از سگم نیز کم بقیمت خوان

گر سگ نفس دون، سوار من است

 
sunny dark_mode