گنجور

 
قطران تبریزی

هم هست مرا هوای آن زلف بخم

لیکن تب عشق از نخستین شده کم

دیده که نبیند و فرو بارد نم

گر شادی و گریه بر تند هم خور غم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode