گنجور

 
قطران تبریزی

از طعنه و قول دشمن ای مهر گسل

جز باد دگر هیچ نیاید حاصل

گر طعنه او مرا بگرداند دل

اندود توان چشمه خورشید بگل