گنجور

 
قطران تبریزی

شاه شدادی همیشه تندرست و شاد باد

تا گل و شمشاد باشد با گل و شمشاد باد

باد یزدان جاودانه چاره و فریاد او

دائم او بیچارگان را چاره و فریاد باد

عادت او هست نیکی چرخ با او نیک باد

پیشه او هست رادی بخت با او راد باد

هرکه آزاد است بادا بنده درگاه او

جان او دائم ز بند درد و رنج آزاد باد