گنجور

 
قاسم انوار
 

عشق ما را هزار فن آموخت

عشق ما را هزار حله بدوخت

عشق ما را هزار بار خرید

بار دیگر هزار بار فروخت

عشق ما را هزار عالم ساخت

عشق در ما هزار عالم سوخت

دین و دنیا بسوخت و جان و خرد

عشق چون آتش فنا افروخت

هرکس اندوخت در جهان هنری

قاسمی عشق و عاشقی اندوخت