گنجور

 
قاسم انوار
 

با ما سخن از خرقه و سجاده مگویید

از ما بجز از شیوه مستانه مجویید

در کعبه بهر چار جهت رو بهم آرند

در دایره وحدت حق روی برویید

گر خاصه عشقید بجز عشق مدانید

گر عاشق یارید بجز یار مگویید

یک منزل دیگر زلب جوی بدریاست

در لجه دریا طرف جوی مجویید

گر عاشق یارید درین کو بخرامید

گر گلبن عشقید درین روضه برویید

از کس مهراسید که در حفظ خدایید

خود را بشناسید، که زیبا و نکویید

بیرون ز شما نیست، اگر صورت و معنیست

زنهار که از جانب بیهوده مپویید

قاسم، ره تقلید خیالست و محالست

در باغ جهان گلبن تقلید مبویید