گنجور

 
قاسم انوار

در پس آیینه چیست باز نمایید

در رخ آیینه رو بروی شمایید

در پس آیینه حکمتست و معانی

در رخ آیینه در مقام لقایید

گر طربی هست در حمایت عشقید

ور طلبی هست در امان خدایید

یار درین مجلسست چونکه بدیدید

زنگ ز آیینه های دل بزدایید

چونکه بلا نفی غیر یار نگردید

در ظلمات حجاب از چه بلایید؟

بانگ زند ابر در بساط بساتین :

کای گل و ریحان شما ز اصل زمایید

در بن دیوار همچو سایه میفتید

بر سر گردون چو آفتاب بر آیید

مدحت عشاق این که بیش ز بیشید

در خود زهاد این که کم ز کم آیید

قاسمی از وصل یار لذت جان یافت

در طلب آیید، هر که اهل صفایید

 
sunny dark_mode