گنجور

 
قاسم انوار
 

طلوع پرتو حسنست در جهان، اما

خلاف مذهب و دین چیست؟ معنی اسما

بجان تو که هزاران هزار فرسنگست

ز شهر عالم صورت بملک «اوادنا»

جهان پرست ازین آفتاب عالمتاب

کجاست طلعت خورشید و چشم نابینا؟

ز شوق مستی عشق تو کف زنان گویم:

«تنن تنن، تنن تن، تلا تلا تللا»

خطا ز فعل خدا نیست، راه جهل مرو

ز چین ابروی خود اوفتاده ای بخطا

«یحبهم » ز خدا آمد، ای فقیه، مرنج

خلاف مذهب حق نیست، عشق بازی ما

بیمن دولت وصل تو قاسمی وارست

ز فکر سایه طوبی و جنت الماوا