گنجور

 
قاسم انوار
 

شریعت در طریقت مستعینست

شریعت راه فخرالمرسلینست

شریعت شیوه مردان راهست

شریعت شاهراه مستبینست

شریعت حکمت مردان راهست

شریعت قصه حبل المتینست

شریعت از امور اعتدالیست

شریعت شارع علم الیقینست

طریق شرع را خوف و خطر نیست

وگر باشد هم از دزدان دینست

باستحقاق پیشی کن درین راه

ترا گر فکر روز واپسینست

ز قاسم این سخن را یاد گیرد

کسی کور است دان و راست بینست