گنجور

 
غالب دهلوی
 

تابم ز دل برد کافرادایی

بالا بلندی کوته قبایی

از خوی ناخوش دوزخ نهیبی

وز روی دلکش مینولقایی

در دیرگیری غافل نوازی

در زودمیری عاشق ستایی

زردشت کیشی آتش پرستی

برسم گزاری زمزم سرایی

چون مرگ ناگه بسیارتلخی

چون جان شیرین اندک وفایی

در کام بخشی ممسک امیری

در دلستانی مبرم گدایی

گستاخ سازی پوزش پسندی

طاقت گدازی صبرآزمایی

در کینه ورزی تفسیده دشتی

در مهربانی بستانسرایی

از زلف پر خم مشکین نقابی

از تابش تن زرین ردایی

در عرض دعوی لیلی نکوهی

بر رغم غالب مجنون ستایی