گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ابوالقاسم فردوسی
 

بخش ۱: چو سوگ پدر شاه نوذر بداشت

بخش ۲: پس آنگه ز مرگ منوچهر شاه

بخش ۳: چو دشت از گیا گشت چون پرنیان

بخش ۴: سپیده چو از کوه سر برکشید

بخش ۵: برآسود پس لشکر از هر دو روی

بخش ۶: ازان پس بیاسود لشکر دو روز

بخش ۷: چو بشنید نوذر که قارن برفت

بخش ۸: بشد ویسه سالار توران سپاه

بخش ۹: و دیگر که از شهر ارمان شدند

بخش ۱۰: فرستاده نزدیک دستان رسید

بخش ۱۱: سوی شاه ترکان رسید آگهی

بخش ۱۲: به گستهم و طوس آمد این آگهی

بخش ۱۳: چو اغریرث آمد ز آمل به ری