گنجور

 
فردوسی

پادشاهی زوطهماسپ: شبی زال بنشست هنگام خواب

 
sunny dark_mode