گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ابوالقاسم فردوسی
 

بخش ۱: چو دارا به دل سوک داراب داشت

بخش ۲: به مرد اندرون چند گه فیلقوس

بخش ۳: سکندر چو بشنید کامد سپاه

بخش ۴: چو خورشید برزد سر از کوه و راغ

بخش ۵: چو دارا ز پیش سکندر برفت

بخش ۶: سکندر چو از کارش آگاه شد

بخش ۷: دبیر جهاندیده را پیش خواند

بخش ۸: چو آن پاسخ نامه دارا بخواند

بخش ۹: به نزدیک اسکندر آمد وزیر

بخش ۱۰: ز کرمان کس آمد سوی اصفهان