گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: کنون آفرین جهان‌آفرین

بخش ۲: چنان بد که از تازیان صدهزار

بخش ۳: شد از جنگ نیزه‌وران تا به روم

بخش ۴: شبی خفته بد ماه با شهریار

sunny dark_mode