گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
فردوسی

بخش ۱ - آغاز داستان: چو کسری نشست از بر تخت عاج

بخش ۲ - داستان نوش‌زاد با کسری: اگر شاه دیدی وگر زیردست

بخش ۳ - داستان بوزرجمهر: نگر خواب را بیهده نشمری

بخش ۴ - داستان مهبود با زروان: چنین گفت موبد که بر تخت عاج

بخش ۵ - رزم خاقان چین با هیتالیان: چنین گفت پرمایه دهقان پیر

بخش ۶ - داستان درنهادن شطرنج: چنین گفت موبد که یک روز شاه

بخش ۷ - داستان طلخند و گو: چنین گفت شاهوی بیداردل

بخش ۸ - داستان کلیله ودمنه: نگه کن که شادان برزین چه گفت

بخش ۹ - داستان کسری با بوزرجمهر: چنان بد که کسری بدان روزگار

بخش ۱۰ - نامه کسری به هرمزد: شنیدم کجا کسری شهریار

بخش ۱۱ - سخن پرسیدن موبد ازکسری: یکی پیر بد پهلوانی سخن

بخش ۱۲ - وفات یافتن قیصر روم و رزم کسری: چنین گوید از نامه باستان

sunny dark_mode