گنجور

 
فیاض لاهیجی

آن شوخ ز حالم خبری داشته باشد

وین ناله بدان دل گذری داشته باشد

پیداست پریشانی زلفش ز حد افزون

گویا به دل خسته سری داشته باشد

مستانه رود سر زده تا بر سر آن کوی

گر سیل سرشکم اثری داشته باشد

عمری است که در راه وفا خاک نشینم

شاید که بدین ره گذری داشته باشد

مردیم ز آمد شد هر بیهده فیّاض

ویرانة دل کاش دری داشته باشد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode