گنجور

 
امیرعلیشیر نوایی

خوش آنکو اندرین دیر مخالف

به کس یاری نه افتاد اتفاقش

که گر بر طبع دوران اوفتد یار

بلای دل بود هردم نفاقش

و گر طبع ترا افتد موافق

هلاک جان شود داغ فراقش

 
sunny dark_mode