گنجور

 
بابافغانی شیرازی
 

بهارست ای سرشک دیده ی من رو بصحرا کن

برای لاله رویان برگ سبزی چند پیدا کن

قبای نیلگون پوشیده چون سوی چمن آیی

نشین و سوسن آزاد را بند قبا واکن

زهر جانب بود در جلوه یی شاخ گل نرگس

چه در حیرت فروماندی زمانی چشم بالا کن

نظر دارند سوی عاشقان چشمان خونریزش

دلا درهای رحمت باز شد چیزی تمنا کن

چو اوراق شکوفه در چمنها باد بگشاید

فغانی گفتگوی دلبران ماه سیما کن