گنجور

 
بابافغانی شیرازی
 

جز جور و جفا پیشه ی محبوب نباشد

خوبی که جفایی نکند خوب نباشد

جایی نرسد نکهت پیراهن یوسف

گر خود کشش از جانب یعقوب نباشد

یک شمه نجات از الم عشق نیابد

آن را که بدل صبر صد ایوب نباشد

گردیده و دل پاک نگه داشته باشی

هیچ از نظر پاک تو محجوب نباشد

هرگز دل پر خون نشود طالب درمان

ما را که بجز درد تو مطلوب نباشد

گر جذبه ی عشقت نشود یار فغانی

در راه طلب سالک مجذوب نباشد