گنجور

 
عراقی

بخش ۱ - سر آغاز: هر که جان دارد و روان دارد

بخش ۲ - اندر جوهر انسان: مبدا امر جوهر انسان

بخش ۳ - در تصفیهٔ نهاد گوید: سر او در سر یقین و گمان

بخش ۴ - درنعت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و آله و سلم: نقل کن از وبال کفر بدین

بخش ۵ - در نعت خلفای راشدین: چار یارش، که مرشد دینند

بخش ۶ - در نصیحت: تا کی، ای مست خواب غفلت و جهل

بخش ۷ - سبب نظم کتاب: جان من چون به عالم دل شد

بخش ۸ - در مدح صاحب دیوان: حق تعالی میان هر عصری

بخش ۹ - در نصیحت ملوک: گفت استاد عالم عاقل:

بخش ۱۰ - حکایت: چون سکندر ز منزل عادات

بخش ۱۱ - اندر ابتدای کتاب: صاحبا، راز اندرون ز نهفت