گنجور

 
ابن یمین

حال صیغت امر و ماضی و مضارع بودنست

اسم فاعل اسم مفعول و مشبه جمع و وقف

مصدر و ا سم زمان اسم مکان ادغام و مد

التقاء ساکنین اعلال و قصر ابدال و حذف

افعل التفضیل اماله نسبت تخفیف همز

ابتدا و آلت و اسماء آلت اینت صرف

 
sunny dark_mode