گنجور

 
ابن یمین

همانا که شاهنشه بی نظیر

کزو تازه شد رسم تاج و سریر

تمور خان شهنشاه جمشید فر

که هم تاج بخش است و هم تختگیر

گر اخلاص من بنده یاد آورد

ببخت جوان بیند و رأی پیر

که ابن یمین بر گل مدح کس

جز او گر زند بلبل آسا نفیر

اگر چه بظاهر بود نام غیر

ولیکن مراد او بود در ضمیر

 
sunny dark_mode