گنجور

 
لبیبی

به روز نبرد آن هژبر دلیر

شتابد چو گرگ و گرازد چو شیر