گنجور

 
ابن یمین فریومدی

فلک سرگشته کرد ابن یمین را

فکندش در ره ایوار و شبگیر

وگر نه او که و شبگیر و ایوار

ضعیفی ناتوانی مرد کی پیر

سفر کردن نه کار اوست چون او

گرفت اکنون بسان کودکان شیر