گنجور

 
ابن یمین

کنجی که در او گنجش اغیار نباشد

کس از تو و بر تو ز کس آزار نباشد

رودی و سرودی و حریفی دو سه یکدل

باید که عدد بیشتر از چار نباشد

نردی و کتابی و شرابی و ربابی

شرطست که ساقی بجز از یار نباشد

عقلست که تمییز کند نیک و بد از هم

او نیز در این کار بانکار نباشد

وانکس که بود منکر اینکار که گفتم

از عالم ارواح خبر دار نباشد

این دولت اگر دست دهد ابن یمین را

با هیچکسش در دو جهان کار نباشد

 
sunny dark_mode