گنجور

 
ابن یمین

خلعت شاه جهان بر شهریار شرق و غرب

تا قیامت بر مراد دوستان فرخنده باد

تاج ملک و دین علی آن سایه پروردگار

کافتاب بختش از برج شرف تابنده باد

رونق عالم ز فر دولت میمون اوست

تا بود عالم برونق دولتش پاینده باد

 
sunny dark_mode