گنجور

 
ابن یمین

دی یکی گفت که در مجلس دستور جهان

هر چه خواهد دلت آن نیست که حاصل نشود

لیک یک شیوه در او دیدم و نپسندیدم

وانچنان شیوه پسندیده عاقل نبود

هر که در صف نعال است کنون روز دگر

بجز از صدر گهش مسکن ومنزل نبود

مجلسش از ره تعظیم چو کعبه است و در او

هر کجا فرض کنی منزل نازل نبود

گفتم ای ساده دل اندیشه بخود ره مده

که بنزد خرد اینمسئله مشکل نبود

کعبه را خاصیتی هست که در حضرت او

قدر مفضول کم از رتبت فاضل نبود