گنجور

 
ابن یمین فریومدی

حاسد بد سکال باری کیست

او بمیزان من چه می سنجد

زود باشد که ماهی کلکم

چون زرو خونش از جگر هنجد

پوست اندر کشم بناخن هجو

از سرش همچو پوست از سنجد