گنجور

 
ابن یمین

خسیسی اگر لاف آن میزند

که باشد یکی در نسب اصل ما

نیم منکر این ولی در حسب

میان من و او بود فرقها

اگر چه از آهو بود پشگ و مشک

ولی پشگ چون مشک نارد بها

 
sunny dark_mode