گنجور

 
ابن یمین

خرد چون کند دوستی با کسی

که با دشمنان باشد او را صفا

مدار از بدان چشم نیکی از آنک

شکر کس نخورد از نی بوریا

شبان بره آن به که دارد نگاه

از آن سگ که با گرگ گشت آشنا

 
sunny dark_mode