ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ١۴

خسیسی اگر لاف آن میزند

که باشد یکی در نسب اصل ما

نیم منکر این ولی در حسب

میان من و او بود فرقها

اگر چه از آهو بود پشگ و مشک

ولی پشگ چون مشک نارد بها